Salgsvilkår

Salgsvilkår


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Berre & Torg AS, Flakstadveien 457, 8380 Ramberg, post@berretorg.no. Telefon: 919 21988. Org nr. 924581654, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Frakt
Planter sendes for kjøpers egen risiko og regning, dette er særlig aktuelt ved lave temperaturer. Vi tilpasser fraktprisen for planter i henhold til årstiden, da det i vinterhalvåret er tillagt ekstra pris for pakkevarmer og varmeisolerende emballasje.  Når man bestiller bør det tas høyde for at transportenveien kan være kaldere enn mottaksstedet. Vi avventer forsendelser dersom temperaturene hos oss og nærmeste sorteringsstasjon (Breivik) har for lave temperaturer. Fra vår side gjør vi vårt ytterste for å pakke plantene slik at de kommer frem i så god stand som mulig, ved bruk av varmeisolerende emballasje, bobleplast, papir, fyllmasse, bølgepapp o.l.

Der pakker blir ødelagt underveis av postvesenet tar vi oss av saksgangen med innsending av klage. Du som kjøper må sende oss bilder av  skade fra utside og innside av esken samt den skadde varen.  Vi tar saken videre med Bring/posten, men du må beholde all emballasje frem til saken er avklart. Skaden må som regel være av et viss omfang for at det skal behandles av posten, og vi må få tilsendt skriftlig klage med bilder etter at pakken er ankommet deg. Merk at posten ikke refunderer skader på grunn av temperatur/kulde, da de ikke har thermo-transport. Dette gjelder kun fysiske skader som skyldes frakt.
 
Dersom du setter inn flere ordre, vil vi slå sammen ordrene og nedjustere fraktkostnadene automatisk slik at det blir rimeligst mulig for deg, frakt beregnes ut fra antall pappesker som må tas i bruk for å få plass til alle varene. Dette kan bety helt eller delvis refusjon av fraktkostnadene på en eller flere av ordrene dine. Dette forutsetter at de tidligeste ordrene ikke allerede er pakket og/eller sendt. Du skal da ha mottatt en ordrebekreftelse og sporingsinformasjon på e-post.
 
Ønsker du å hente varene i vår fysiske butikk, kan du velge klikk og hent. Planter må hentes innen 7 dager fra det sendes e-post om at bestillingen er klargjort for henting, om ikke annet er avtalt. Varene kan hentes i Flakstadveien 457, 8380 Ramberg. Overskrides disse 7 dagene kan vi ikke garantere at alle plantene vil være tilgjengelige ved henting, og kjøpet vil ikke være refunderbart.
Vi sender planter hele året, men merk at det er på kjøperens egen risiko.
Planters tilstand
Å bli sendt i posten er en påkjenning for planter. Under transport og i påfølgende tid etter ankomst kan blader, blomster og stilker bli skadet, falle av, og eller blir slappe. Dette kan skje med enkelte planter, og er ikke grunnlag for refusjon eller erstatning. På grunn av påkjenningen det er å sende planter i posten må ikke planter pottes om de første 30 dagene, da dette vil føre til ytterligere stress og risiko for tap av planten blir betraktelig større. Planter må hentes senest den påfølgende dagen du får hentemelding, noe annet vil øke risikoen for dårligere etablering og akklimatisering av planten hjemme hos deg. Hvis man velger å potte plantene om tidligere medfører det bortfall av garanti og klagerett.
Dersom plantene viser seg å ha skadedyr, må dette dokumenteres med gode bilder av levende skadedyr innen 24 timer etter mottak. Vi benytter oss av nyttedyr som prevensjon mot skadedyr, disse kan av og til bli med på kjøpet. Hold alltid planter i karantene etter mottak, uavhengig av hvor du skaffer plantene dine. Vi vil gjerne veilede deg med behandling av plantene og finne en løsning, send med bilder innen 24 timer etter mottak slik at skadedyrene kan identifiseres, dette er helt nødvendig for å gi riktig råd om behandling og utelukke at det er nyttedyr som forveksles med skadedyr. Skadedyr er ikke grunnlag for refusjon.
Stress fra transport kan også føre til at planter mister blader og blomster i den påfølgende tiden etter at de er kommet i nytt hjem. Disse ovennevnte tingene er ikke grunnlag til refusjon. 
Planter du har kjøpt kan ha gått i dvale, så undersøk om arten du har er en type som går i dvale. Se våre råd for hvordan du bør behandle planten etter mottak (ny side med denne informasjonen kommer snart).
Bildene på nettsiden er av planter fra samme parti. Vi kan ikke garantere at planten du får er like fyldig/ser akkurat lik ut som bildene. Det er ikke alltid vi oppdaterer bildene, og av og til kan plantene være større/har vokst ytterligere fra vi tok bildene og til du mottar planten. Dersom planten du får avviker veldig fra bildene ber vi deg om å dokumentere dette med bilder og sende oss. Vi etterstreber å finne gode løsninger dersom du er misfornøyd med planten du har fått.
Blomstrende planter er ikke garantert i blomst ved mottak.

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Dette gjelder ikke friske blomster eller levende planter. Disse har en angrefrist på 5 dager. Friske blomster kan ikke byttes inn igjen, så fremt det er skjedd en feil med blomstene slik at de visner tidligere enn normalt, som er 5 dager. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe: • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Retur av friske blomster og planter kommer utenom denne regelen. Her gjelder 5 dager. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Oppfyllelse Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. Erstatning Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.
10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Dette gjelder ikke friske blomster eller levende planter. Da har kjøper en reklamasjonsfrist på 5 dager som er forventet levetid til friske blomster. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dette gjelder ikke friske blomster eller levende planter. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Retting eller omlevering Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Prisavslag Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. Heving Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Oppfyllelse Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.